การดำเนินคดีในศาลปกครอง

ในศาลปกครองนั้นสิทธิในการดำเนินคดีปกครองของประชาชนจะถูกวางเป็นหลักกฎหมายในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542 โดยในการจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเป็นคดีได้จะต้องสอดคล้องกับขอบเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา9พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542
(1)คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นหรือโดยไม่สุจริต หรือเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาระให้ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

ในมาตรา9วรรคแรกนี้เป็นการตรวจสอบที่เน้นไปที่การออกกฎ ออกคำสั่งทางปกครองรวมไปถึงการกระทำอื่น(อาทิการที่เทศบาลไปจัดเก็บขยะมูลฝอยอันเป็นการบริการสาธารณะ) ดังนั้นศาลปกครองจึงไม่ได้มีอำนาจในการตรวจสอบการกระทำทางรัฐบาล การกระทำที่ไปตรวจสอบทางนโยบายของรัฐเว้นแต่นโยบายนำมาใช้ในลักษณะเป็นกฎเป็นคำสั่งทางปกครองรวมไปถึงศาลปกครองจะไม่มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

ทนายโตน