งานบริการสังคม

งานบริการสังคม

advanced divider

ให้คำปรึกษาคดีความฟรี  เป็นวิทยาทาน เป็นการบริการสังคม เป็นหน้าที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่ทนายไม่ชอบให้คำปรึกษาหน้าเฟส หน้าเพจ เพราะไม่ชอบ Drama ชอบคุยส่วนตัวดีกว่า เช่น ทาง Messenger line  Email  จะดีกว่า  ส่วนทางโทรศัพท์ขอให้เป็นวิธีสุดท้าย   ทนายจะให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้ลูกความส่งเอกสาร ภาพ ที่เกี่ยวข้อง สรุปเรื่องย่อๆ และคำถาม ทนายจะตอบ ไม่คิดเงิน แต่ถ้าไม่ด่วน ขอไม่รับโทรศัพท์เพราะทำงานอยู่ ว่างจะตอบให้ ไม่ควรนำไปใช้อ้างเกทับใคร เป็นเพียงความเห็นแนวทาง ไม่ใช่การรับทำคดี ที่ทนายต้องทุ่มเทให้สมค่าจ้าง อันต้องค้นคว้าหลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกามาตอบ

ทนายไม่ชอบให้คำปรึกษาหน้าเฟส หน้าเพจ เพราะไม่ชอบ Drama ชอบคุยส่วนตัวดีกว่าเยอะ Tell.,id line 0945241915 จะดีกว่า  ทนายจะให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้ลูกความส่งเอกสาร ภาพ ที่เกี่ยวข้อง สรุปเรื่องย่อๆ และคำถาม ทนายจะตอบเป็นการบริการสังคม ไม่คิดเงิน แต่ถ้าไม่ด่วน ขอไม่รับ tell. เพราะทำงานอยู่ ว่างจะตอบให้ ไม่ควรนำไปใช้อ้างใคร เป็นเพียงความเห็นแนวทาง ไม่ใช่การรับทำคดี ที่ ทนายต้องทุ่มเทให้สมค่าจ้าง อันต้องค้นคว้าหลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกามาตอบ

กรณีลูกความเป็นผู้ขัดสน ด้อยโอกาส ทนายจะช่วยเหลือตามความเหมาะสม แต่ไม่ฟรี โดยให้เตรียมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆ ที่แจ้งล่วงหน้า เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมายปิดหมาย ค่าขึ้นศาลอนาคต ค่าเดินทาง ค่าที่พักในการไปพบลูกความหรือไปศาล (ถ้ามี) ซึ่งต้องชำระก่อนดำเนินการ  ส่วนค่าทนายความอาจคิดคดี ละ ๓,๐๐๐ บาท ก่อนเสร็จคดี