อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเป็นคดีความ

อัตราค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเป็นคดีความ

๑. ค่าวิชาชีพทนายความในคดีแพ่ง

แยกเป็นสามกรณีคือเป็นโจทก์หรือจำเลย หรือไม่มีข้อพิพาท ลูกความมีทางเลือกจ่ายค่าดำเนินการของทนาย เช่น อาจชำระค่าปรึกษาคดีก่อน และทยอยจ่ายตามรายการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆ อันทนายจะแจ้งล่วงหน้า ได้แก่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมายปิดหมาย ค่าขึ้นศาลในอนาคต ค่าเดินทาง ค่าที่พักไปพบลูกความหรือไปศาลในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) ซึ่งต้องชำระก่อนดำเนินการ ค่าวิชาชีพทนายความอาจคิดจากร้อยละของทุนทรัพย์ในคดี เช่น ร้อยละ ๔๐ ๓๐ ๒๐ ก็ได้

๒. ค่าวิชาชีพทนายความในคดีอาญา

แยกเป็นสองกรณีคือเป็นโจทก์หรือจำเลย ลูกความมีทางเลือกจ่ายค่าดำเนินการของทนาย เช่น อาจชำระค่าปรึกษาคดีก่อน และทยอยจ่ายตามรายการจ่ายที่เกิดขึ้นจริงๆ อันทนายจะแจ้งล่วงหน้า ได้แก่ ก. ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมายปิดหมาย ค่าขึ้นศาลในอนาคต ข.ค่าเดินทาง ค่าที่พักไปพบลูกความหรือไปศาลในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) ซึ่งต้องชำระก่อนดำเนินการ ค.ค่าวิชาชีพทนายความอาจคิดจากแนวทางการสู้คดี เช่น เป็นโจทก์ต้องการให้จำเลยถูกจำคุกและหรือได้เงินค่าเสียหาย  เป็นจำเลยแต่ต้องการหาทางนิ่มๆ หรือต้องการสู้คดี หรือร้อยละของทุนทรัพย์ในคดีก็ได้  ค่าทนายจะอิงจากฐานโทษปรับที่กฎหมายกำหนด

๓. ค่าปรึกษาคดี
  • ค่าปรึกษาคดี  กรณีปรึกษาเบื้องต้นไม่คิดเงิน ถือเป็นการบริการสังคม  แต่ต้องไม่ควรใช้เวลานานเกิน ๒๐ นาที ไม่ต้องตรวจเอกสารเกินสองสามแผ่น ไม่รบกวนเวลาทำงาน เวลาพักผ่อน

  • ค่าปรึกษาเพื่อให้แนะนำแนวทางทางกฎหมาย อาจใช้เวลา อาจต้องตรวจเอกสารให้ คิดค่าปรึกษา ตั้งแต่ ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท

  • ค่าปรึกษาเพื่อนำคดีไปดำเนินการเอง คิด ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท แต่หากมีการว่าจ้าง ทำสัญญาจ้างทำคดีนั้นด้วย จะคืนค่าปรึกษานี้แก่ท่าน หรือหักออกจากค่าใช้จ่ายในการทำคดี

๔. กรณีคดีมีจำนวนคู่ความจำนวนมาก หรือจำนวนคดีมาก

ตั้งแต่ ๑๐ คดีขึ้นไป (คดีชุด) สามารถเหมาจ่ายเป็นค่าดำเนินการรายลูกความ หรือรายคดีๆ ละ ๘,๐๐๐ บาทขึ้นไป  ซึ่งต้องชำระก่อนดำเนินการ ส่วนค่าทนายความจะขอรับเงินตามจำนวนค่าธรรมเนียมที่วางศาลและศาลสั่งคืน