คดีคุณสมบัติกับการดำรงตำแหน่ง

จากกรณีการแต่งตั้งคุณพิชิต ชื่นบานที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะคุณพิชิตถูกคำสั่งศาลฎีกาให้จำคุกจากการณีข้อกล่าวหาถุงขนม2ล้านบาทในข่าวนี้มีประเด็นทางกฎหมายน่าติดตามเป็นความรู้ดังนี้ครับ
มาตรา 160 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ “นายกรัฐมนตรี” และ “คณะรัฐมนตรี” (ครม.) เอาไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
4.มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
5.ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
6.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
7.ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
และทั้งนี้ยังมีกำหนดในมาตรา98เป็นมาตราที่กำหนดไม่ให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมาใช้สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส.โดยในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยได้กำหนดว่า
ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
-เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า
ท้ายที่สุดกรณีนี้จึงเป็นกร๊ศึกษาที่น่าสนใจในการจัดสรรผู้ที่มาดำรงตำแหน่งว่าจากกรณีนี้จะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่หรือจะมีปัญหาทางจริยธรรมแทนและท้ายสุดแล้วจะมีผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนุญตีความว่าการมีคำสั่งจำคุกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าติดามกันต่อไป
#ทนายโตน

ใส่ความเห็น