คดีแพ่ง

แน่นอนว่าคดีแพ่งต้องเริ่มจากการเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลกล่าวคือต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถและถูกโต้แย้งสิทธิตามที่กฎหมายสารบัญญัติ(ในที่นี้คือกฎหมายแพ่ง)กำหนดซึ่งหากเป็นผู้เยาว์อันถือเป็นผู้ไร้ความสามารถก็ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมในการดำเนินการแทนตามที่มาตรา55ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งได้กำหนดวางหลักทางกฎหมายไว้

ทั้งนี้ในคดีแพ่งถ้าจะใช้สิทธิจากการที่ถูกโต้แย้งสิทธิทางกฎหมายก็ต้องใช้สิทธิโดยทำผ่านการทำคำฟ้องเพราะเป็นคดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งส่วนถ้าจะใช้สิทธิทางศาลเพราะกฎหมายได้กำหนดให้มีสิทธิที่จะใช้ยกตัวอย่าวงเช่นจะจัดตั้งผู้จัดการมรดกเช่นนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะให้ทำเป็นคำร้องเป็นต้น

ใส่ความเห็น