โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

เมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยตัดสินได้ว่าในเหตุการณ์ต่างๆหรือในพฤติการณ์ใดพฤติการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจะถือเป็นความผิดทางอาญาจนนำมาสู่ความรับผิดทางอาญาหรือไม่เราจะสามารถพิจารณาวินิจฉัยยได้จากการนำเอาเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาปรับเข้ากับหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญาผ่านโครงสร้างความรับผิดทางอาญา

ในโครงสร้างความรับผิดทางอาญาบุคคลจะรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อ กระทำการครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด กระทำการโดยไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด กระทำการโดยไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษทั้งนี้หากการกระทำนั้นๆไม่เข้าองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดก็ไม่ต้องพิจารณาต่อในเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษเหตุลดโทษ

ในองค์ประกอบที่กฎหมายยบัญญัตินั้นข้อแรกต้องพิจารณาก่อนว่าในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมีการกระทำหรือไม่การมีการกระทำคือมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกผมยกตัวอย่างเช่นนอนละเมอเลยไปทำให้เพื่อนตกเตียงจนบาดเจ็บหากว่าการละเมอไม่ได้ละเมอเป็นอาจิณกรณีนี้ย่อมไม่ถือว่ามีการกระทำเกิดขึ้นแต่หากละเมอเป็นอาจิณ แพทย์ก็ได้เตือนแล้วก็ยังไปให้คนอื่นมานอนด้วยเช่นนี้จะถือว่ามีการกระทำและก็จะเป็นความผิดในที่สุด แล้วพบกันต่อในep.ถัดไปครับ

#ทนายโตน

ใส่ความเห็น