ภาพลับ

## ภาพลับ : เมื่อสิทธิส่วนบุคคลถูกละเมิด นำไปสู่การข่มขู่รีดไถ

**ภาพถ่ายส่วนบุคคล** ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ ยังถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตาม **พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)** การนำภาพถ่ายส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เพื่อข่มขู่รีดไถ กรรโชกจึงถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

“ภาพถ่ายส่วนบุคคล” ในที่นี้ หมายถึง ภาพที่แสดงให้เห็นถึงรูปพรรณสัณฐานของบุคคลนั้น ๆ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายใบหน้า ร่างกาย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัว เช่น ภาพเปลือย หรือภาพในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ถ่ายภาพถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่า ผู้ถ่ายภาพมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ เผยแพร่ หรือดัดแปลงภาพถ่ายนั้น ๆ ได้ หากมีการนำภาพถ่ายไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายส่วนบุคคล หมายถึง การนำภาพถ่ายนั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่นำภาพถ่ายไปใช้ในทางที่ทำให้เจ้าของภาพเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

**ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายส่วนบุคคล**

* **การเผยแพร่ภาพลับ** : การนำภาพถ่ายส่วนบุคคล โดยเฉพาะภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัว ไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นความผิดตาม PDPA

* **การใช้ภาพเพื่อข่มขู่รีดไถ** : การนำภาพถ่ายส่วนบุคคลไปใช้เพื่อข่มขู่รีดเอาทรัพย์ หรือบังคับให้เจ้าของภาพทำในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ ถือเป็นความผิดอาญาฐานกรรโชกทรัพย์หรือรีดเอาทรัพย์

การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่ายส่วนบุคคล มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

* **ทางแพ่ง** : เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดได้ โดยศาลจะพิจารณาค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจมีการกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการลงโทษผู้ละเมิด

* **ทางอาญา** : ผู้ละเมิดอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ #ทนายโตน

* พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337, 338

ใส่ความเห็น