You are currently viewing เขตอำนาจศาลในคดีแพ่ง

เขตอำนาจศาลในคดีแพ่ง

ในการดำเนินคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นเขตอำนาจศาลเราจะทราบได้จากตามมาตรา4ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ได้มีการวางหลักการทางกฎหมายไว้ว่า

ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิด

ยกตัวอย่างเช่นมีการละเมิดกันโดยการรถชนกันที่จังหวัดเชียงใหม่และตัวจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ลำพูนดังนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงเท่ากับว่าเราสามารถฟ้องได้ทั้งที่เชียงใหม่อันเป็นที่ที่มูลคดีเกิดและที่ลำพูนอันเป็นจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของจำเลย

ใส่ความเห็น