การดำเนินคดีในศาลปกครองep2

ตามมาตรา9พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองยังมีกรณีอื่นๆอีกที่เราจะสามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองนอกไปจากที่ได้กล่าวมาในep.1

ซึ่งกรณีจะนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายให้ปฎิบัติหรือล่าช้าเกินสมควรอาทิเช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยควรออกเกรดให้นักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่อาจารย์ก็ออกเกรดล่าช้าเกินสมควรเช่นนี้นักศึกษาถามมานำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลปกครองได้

ยังมีกรณีอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น กรณีการทำละเมิด ของหน่วยงาน คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือคดีที่เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่กระทำการโดยละเลยต่อหน้าที่เป็นต้น

ใส่ความเห็น