คดีอาญาทุจริต

คดีอาญาทุจริต

เนื่องจากปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาสำคัญถีงขั้นว่าในระดับโลกก็มีการมองว่าเป็นอาชญากรรมระหว่างกันจึงมีการจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003

อนุสัญญานี้ได้รับรองให้ศาลมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ประเทศไทยก็ได้มีการตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเพื่อควบคุมดูแลคดีอาญาทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

และศาลอาญาคดีทุจริตเพื่อควบคุมดูแลความผิดเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำการเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยในศาลอาญาทุจริตจะมุ่งควบคุมข้าราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ในทั้ง2ศาลจะใช้ระบบไต่สวนและใช้สำนวนของปปช.และอัยการสูงสุดในการดำเนินการเป็นสำคัญ

#ทนายโตน

ใส่ความเห็น